شــيرخواران يكي از بي دفاع ترين موجودات زنده روي زمين هســتند.

آنها در برابر هر آنچه كه برايشان خطرســاز باشــد تقريبا نمي توانند از خود دفاع كنند. يكــي از خطرهايــي كه شــيرخواران بــا آن مواجهند ميكروب ها، باكتري ها و ويروس هايي است كه اطراف آنها را فرا گرفته است. براي مبارزه با اين خطر والدين موظف به رعايت بهداشت نوزاد خود هستند تا بتوانند از او در برابــر ميكروب هــا، باكتري هــا و ويروس ها مراقبت كنند. امــا نكته اينجاســت كه رعايت بهداشــت نوزادان دامنه وسيعي دارد و گاه والدين نمي توانند حد مناسب رعايت بهداشــت را پيدا كنند. حتما با والديني مواجه شده ايد كه در مورد فرزند خود بسيار با وسواس عمل مي كننــد و به قول معروف او را اســتريل بار مي آورند و بالعكــس والديني را هم ديده ايد كــه فرزند خود را رها كرده و به بهداشــت او توجهي ندارند و مي گويند ميكــروب براي بچه لازم اســت و هر چــه راحت تر بگيريد فرزندتان راحت تر و بهتر بزرگ مي شود.